Szkolenia obligatoryjne

Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów wynikające ze:

  • 1. Zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych,
  • 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. Biegli rewidenci obowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym (art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym). Cześć obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia zawodowego.

 

Odbyte szkolenia w 2017r:

 

Odbyte szkolenia w 2016r:

 

 

Odbyte szkolenia w 2015r:

 

 

Odbyte szkolenia w 2014r:

 

badaniem sprawozdań finansowych, usługi poświadczające, opiniowanie planów przekształcenia spółek, wyceny spółek, organizacja rachunkowości, audytem środków unijnych.