Audyt i Analiza

Oferujemy audyt projektów współfinansowanych
ze środków UE.

Audyt projektów unijnych

Celem audytu jest uzyskanie racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a projekt jest realizowany zgodnie z umową i wnioskiem oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Audytor finansowy sprawdza czy działania, na które przedstawiono wydatki rzeczywiście zostały zrealizowane, czy wnioski o płatność są zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie/wniosku o dofinansowanie, czy są poparte odpowiednimi dokumentami finansowymi. Powyższe weryfikowane jest w szczególności na podstawie ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych (stanowiącymi podstawę dokonania w nich zapisów) oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (wnioski o płatność wraz ze wszystkimi załącznikami – finansowymi i merytorycznymi), które powinny odpowiadać we wszystkich istotnych aspektach wymogom programu oraz prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację finansową i majątkową projektu według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów.

Audyt ma prowadzić do stwierdzenia wiarygodności danych – zarówno liczbowych, jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach związanych z realizowanym projektem.

Audyt projektów unijnych obejmuje przede wszystkim:

  • sprawdzenie, czy beneficjent wdrożył zalecenia przeprowadzonych kontroli oraz usunął nieprawidłowości, jeśli takie zostały wykryte,
  • sprawdzenie, czy beneficjent realizuje projekt zgodnie z umową o dofinansowanie i z obowiązującymi przepisami prawa,
  • sprawdzenie, czy beneficjent posiada ścieżkę audytu w zakresie finansowo-księgowym,
  • sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia procedury przetargowej (jeśli dotyczy),
  • audyt poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, oceny kwalifikowalności kosztów, sposobu ich dokumentowania i prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej,
  • analizę terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu,
  • sprawdzenie wniosków beneficjentów o płatność z księgami rachunkowymi beneficjenta w części dotyczącej projektu,
  • sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazywanych przez beneficjenta,
  • weryfikację sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu),
  • sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji z realizowanym projektem.
Oferujemy również audyty zewnętrzne dotacji, środków norweskich i innych źródeł oraz audyt projektów własnych

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie ministra kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena kontroli zarządczej dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub jednostce.

Zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę niezatrudnionego w jednostce.

badaniem sprawozdań finansowych, usługi poświadczające, opiniowanie planów przekształcenia spółek, wyceny spółek, organizacja rachunkowości, audytem środków unijnych.