Badanie sprawozdań finansowych

Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Badaniu (weryfikacji sporządzenia) sprawozdania finansowego, zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września z 1994r. art. 64, podlegają podmioty, których sprawozdania finansowe za rok poprzedni spełniały co najmniej dwa z następujących warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro.
Organizacja badania sprawozdania finansowego

Prace związane z badaniem sprawozdania finansowego wykonuję w dwóch etapach: badania wstępnego i badania końcowego.  Prace związane z badaniem za rok obrotowy staram się wykonać w znaczącej części w podczas badania wstępnego.
Uzgadniam z Klientem format i treść sprawozdania finansowego, wszelkie istotne problemy merytoryczne są rozwiązywane przed zamknięciem ksiąg rachunkowych.
Klientom proponuje korzystanie z standardowego wzorca sprawozdania finansowego, który pozwala na przejrzystą i efektywną prezentacje sprawozdania finansowego.

badaniem sprawozdań finansowych, usługi poświadczające, opiniowanie planów przekształcenia spółek, wyceny spółek, organizacja rachunkowości, audytem środków unijnych.